PIU w oparciu o współpracę z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym wdrażają projekt wprowadzania Bazy Zdarzeń i Szkód (BZS). Ma ona zawierać dane dotyczące ubezpieczeń majątkowych (pomijając komunikacyjne, z istniejącą już bazą w UFG) jak również ubezpieczeń na życie. Za powstanie bazy odpowiada walne zgromadzenie PIU, które w owej sprawie oddało głosy 16.01.14r. Kluczowym zadaniem BZS jest identyfikacja przypadków wielokrotnych roszczeń, odnoszących się potencjalnie do identycznego zdarzenia ubezpieczeniowego, w sytuacjach, gdzie wyłudzenie konkretnego świadczenia bywa zgłaszane kilkukrotnie do odmiennych zakładów ubezpieczeń.

Baza ma obejmować ubezpieczenia majątkowe jak również te na życie, zaś jej funkcjonalności mają zostać wdrażane etapowo. W pierwszym rzędzie do bazy mają zostać wprowadzone dane odnoszące się do ubezpieczeń majątkowych z dwóch odrębnych grup:

  • ubezpieczenie od różnego rodzaju żywiołów, w tym ognia (np. mieszkania, budynki);
  • ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (np. kradzieże).

Kolejne dane mają dotyczyć ubezpieczeń na życie, odnoszących się do grup Indywidualnych ochronnych (zawierających wszystkie ryzyka) wraz z umowami na dożycie, jak również grupowych w zakresie: zgonu, poważnego zachorowania, trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy leczenia szpitalnego pozbawionego operacji.

Istotne, iż zapytania do BSZ kierować będą mogły wyłącznie zakłady ubezpieczeń i oddziały zakładów ubezpieczeń, które wezmą udział w owym projekcie, przy czym Funkcja administratora danych (na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 sierpnia 2007 r.) należeć będzie do PIU.
Ogólne koszty budowy i wdrożenia BZS szacowane są na kwotę około 6,8 mln zł., jednak wzrost wykrywalności wyłudzeń poprzez wprowadzenie BZS oszacowano na kwotę ok. 5,7 mln zł dla ubezpieczeń na życie i ok. 11,1 mln zł dla ubezpieczeń majątkowych (bez komunikacyjnych) w okresie trzech pierwszych lat prosperowania bazy.