Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest bardzo ważną instytucją dla wszystkich uczestników ruchu. Przede wszystkim jest to organ, który chroni poszkodowanych w wypadkach przez osoby, które nie posiadały ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Ponadto jest organem, który nakłada na mocy ustaw na wszystkich właścicieli pojazdów, którzy nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia OC odpowiednie kary finansowe.

Komu pomaga?

Przede wszystkim Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pomaga poszkodowanym w wypadkach. Bardzo często, bowiem na polskich drogach i w gospodarstwach rolnych dochodzi do wypadków, które są spowodowane przez osoby, które nie posiadały ubezpieczenia OC. Wówczas wszelkie świadczenia finansowe są poszkodowanemu wypłacane z UFG. Nie oznacza to wcale, że sprawca jest bezkarny i wypadek ujdzie mu na sucho. Po zakończeniu sprawy wobec poszkodowanego i wypłaceniu mu świadczenia, UFG zwraca się do sprawcy o zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Teraz sprawca ma 30 dni na naprawienie swojego błędu i zapłatę wymaganych kwot. Jeżeli tego nie zrobi, sprawa jest kierowana do sądu. Warto pamiętać również o tym, że UFG również wypłaca świadczenia w przypadkach, gdy sprawca posiadał ubezpieczenie OC, jednak w trakcie wypadku:

  • Znajdował się pod wpływem alkoholu
  • Znajdował się pod wpływem narkotyków
  • Uciekł z miejsca wypadku.

W powyższych przypadkach ubezpieczalnia nie wypłaca odszkodowań i obowiązek ten ciąży na UFG.