Gdy decydujemy się na ubezpieczenie nieruchomości, to przed wyborem odpowiedniej polisy powinniśmy najpierw zapoznać się z OWU, oraz poznać podstawowe zagadnienia prawne w nim zawarte, które wpływają potem na wysokość ewentualnego odszkodowania. Choć takich zagadnień w każdym OWU znajdziemy sporo, to na początek powinniśmy zapoznać się z podstawowymi wariantami, które wpływają na opłacalność naszej polisy i mam tu na myśli określanie wartości danej nieruchomości.

Różnice.

Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy wyceną nieruchomości według wartości rynkowej i rzeczywistej.

Wartość rynkowa:

  • Wg wartości rynkowej wyceniane są głównie mieszkania
  • Przy wycenie wg wartości rynkowej brana jest pod uwagę średnia cena nieruchomości o podobnym standardzie i w tej samej okolicy
  • Istnieje ryzyko niedoubezpieczenia
  • Wartość jest ustalana na dzień zawarcia umowy

Wartość rzeczywista:

  • Jest to wartość po uwzględnieniu amortyzacji
  • Przy wycenie brane jest pod uwagę zarówno zużycie techniczne, środowiskowe jak i funkcjonalne
  • Wypłacane odszkodowanie wg wartości rzeczywistej nigdy nie pokrywa kosztów remontu z nowych materiałów
  • Według wartości rzeczywistej wyceniane są zarówno mieszkania, domy i ruchomości.