Odszkodowanie z ubezpieczenia INTER Lokum wypłacane jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. W sytuacjach, gdy w ciągu tych 30 dni wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności INTER Polska okazuje się niemożliwe, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku niemożności szybkiego ustalenia wysokości odszkodowania. Jeśli wymienione przeszkody, sytuacje sporne, dotyczą tylko części odszkodowania, to jego pozostała część, co do której zasadności nie ma żadnych wątpliwości, wypłacana jest w ciągu pierwszych 30 dni od złożenia zawiadomienia o wypadku – przedłużenie tego terminu może więc dotyczyć tylko części odszkodowania.
Te same terminy obowiązują z sytuacji, gdy odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nie przysługuje – wówczas Ubezpieczyciel zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Ubezpieczonego, wskazując podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania.