W przypadku wystąpienia zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem, należy zgłosić ten fakt Ubezpieczycielowi w przeciągu 3 dni od daty powstania szkody lub od dnia, kiedy się o niej dowiedzieliśmy a następnie umożliwić upoważnionym przez niego osobom ustalenie okoliczności powstania szkody i jej wyceny. Na żądanie Ubezpieczyciela lub wyznaczonego przez niego eksperta musimy również dostarczyć dokumenty, które uważa on za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

W przypadku ubezpieczenia domu w budowie czas ten wydłuża się do 7 dni, musimy jednak dostarczyć do wglądu Ubezpieczyciela pozwolenie na budowę, dziennik budowy, kosztorys, ewentualne protokoły odbiorów częściowych oraz rachunki na zakup materiałów.
Na wypłatę odszkodowania możemy liczyć w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi.