Ubezpieczenie nieruchomości Concordia Property może obejmować ryzyko zalania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.. W przypadku zalania lokalu osoby trzeciej, Ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz koszty odszkodowania dla poszkodowanego. Ma to, oczywiście, zastosowanie tylko w sytuacji, gdy suma tych kosztów nie przekacza sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, które – w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia – może wynosić 100 000 zł lub 200 000 zł.

Co istotne, w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, nie możemy działać na własną rękę – dopóki nie uzyskamy pisemnej zgody Ubezpieczyciela, nie wolno nam więc uznać roszczeń poszkodowanego ani zawrzeć z nim ugody.